Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Yüksek Lisans

Ders Kodu

DersinAdı

Dersin VerenÖğretim Üyesinin Adı Soyadı

DersinKredisi

T

U

K

GÜZ YARIYILI

TE-501

Sosyal Bilimlerde AraştırmaYöntemleri

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK-yrd. Doç. Dr. Ferhan SAVRAN

3

0

3

TE-503

Tarımsal Yayımda İzleme veDeğerlendirme

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-505

Kırsal Toplumlarda SosyalDeğişimler ve Yeniliklerin Yayılması

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-507

Tarımsal Yayım ÇalışmalarınınProjelendirilmesi

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-509

Avrupa Birliği ve TürkTarımı

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-511

ÜretimFonksiyonları

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK

2

2

3

TE-513

Makroekonomi

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK

3

0

3

BAHAR YARIYILI

TE-500

Seminer

 

0

2

1

TE-502

Çiftlik Yönetimi vePlanlaması

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK

3

0

3

TE-504

Çiftçilik Sistemleri Araştırması veYayım

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-506

Ekonomik Teori ve Tarım Politikası
Analizleri

Yrd. Doç. Dr. Sibel Tan

3

0

3

TE-508

Tarımsal Pazarlamada AraştırmaYöntemleri

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

2

4

TE-510

Avrupa Birliğine Tam Üyelik Surecinde Mali İşbirliği, AB Hibe Projeleri, AB Proje Döngüsü

Yrd. Doç. Dr. Sibel Tan

3

0

3

TE-512

Ekonomik Araştırmalarda BilgisayarKullanımı

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK

2

4

3

TE-514

Türkiye'de Tarım Politikaları veUygulamaları

Prof. Dr. TanerKUMUK

3

0

3

TE-516

İleriEkonometri

Yrd. Doç. Dr. DuyguAKTÜRK

2

2

3

 

Tarım Ekonomisi Bölümü Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 

TE-501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Bilimsel çalışmalarda temel kriter olan araştırma yöntemin oluşturulması için gerekli kavramlar açılanacaktır. Değişkenler (Bağımlı bağımsız değişkenler, Kontrol ve kesikli değişkenler, İlişki tipleri) incelenecektir.Sosyal bilimlere kaynak olacak araştırma ve hipotez kaynakları örneklerle anlatılacaktır. Araştırmanın yapısı ve desen tipleri örneklerle işlenecektir. Veri toplama yöntemleri, anket oluşturulurken ve arazi çalışmalarında uyulacak genel prensipler verilecektir.Toplanan verilerin işlenmesi ve analizinde kullanılan yöntemler dersin temel konuları olacaktır.

TE-503 Tarımsal Yayımda İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve Değerlendirme: Yönetim Açısından (Kalkınma Projelerinde Yönetim, Yönetim Bilgi Sistemleri İçin İzleme Odaklama, Ayrımcı Bir Fonksiyon Olarak İzleme ve Değerlendirme, Yönetim Hiyerarşisinin Sınırları İçerisinde İzleme ve Değerlendirme Durumu, Değerlendirmeye Proje Yönetiminin Bakışı), Yönetim Bilgi Sisteminin İzlemesi (Sistem Dizaynı, Bilginin Kullanıcıları ve İhtiyaçları, Proje Objektiflerinde Hiyerarşi, Proje Muhakeme Modeli, Mevcut Bilgi Sistemlerinin Gözden geçirilmesi, Ek Bilgileri Toplama ve Kaydetme, Yapı ve Kaynaklar, Bilgi Sisteminin Maliyeti), Fiziksel ve Finansal Süreçte İzleme (Fiziksel ve Finansal İzlemenin Temel Elementleri, Uygulamalar, Sistemde Bilgiler, Zamanlama ve Maliyet Analizi), İzlemede Hedef Kitleyle Temas (Ne Sormalıyız? Örnekleme İndikatörlerin Seçimi, Hedef Kitleyle Temasta Kullanılacak İndikatörler, Çıktı İndikatörler), İzleme İçin Teşhis Çalışmalarında Takip (Teşhis ve Problem Çözümü, İzleme Sistemi İle İlişkilendirilmiş Teşhis Çalışmaları), Bilginin İletimi (Bulgular, Açıklama ve Tavsiyeler, Sunum Tarzı, İletişim Modeller, Bilginin Kullanımı Yönetim), Değerlendirme (İçsel Sürekli Değerlendirme, Formal Değerlendirmeye Bakış, Proje Çemberi ve Değerlendirmenin Tipleri, Proje Hedef Kitlesinin Değerlendirilmesi), Üretim Artışının Ölçülmesi:Yöntemler ve Kısıtlar(Değişimin Ölçülmesi ve Tesadüfen Oluşan Değişmeler, Zaman Serilerinin Dizaynı, Eşit Olmayan Grupların Dizaynı, Etki Değerlendirilmesi İçin Sınırlamalar), Etki Değerlendirmesinde Özel Konular(Gelir ve Yaşam Standartları, Besleme, Hedef Grupların Katılımı, Kırsal Kadının Rolü ve Statüsü, Çevre ) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TE-505 Kırsal Toplumlarda Sosyal Değişimler ve Yeniliklerin Yayılması
Kırsal Sosyoloji ve Sosyal Değişmeye Giriş(Amaç, Gelişmiş ve Gelişmiş Olan Toplumlarda Sosyal Değişmeler, Sosyal Değişme Nedir?, Kırsal Sosyoloji Nedir?), Kültür (Kültürün Konsepti, Kültürün Elementleri ve Önemi), Sosyalleşme (Bireysel Sosyalleşme, Çocukların Sosyalleşmesi, Sosyalleşmede Cinsiyetin Rolü, Gençlerin Sosyalleşmesi, Yetişkinlerin Sosyalleşmesi), Rol, Statü ve Sosyal Sınıflar, Gruplar ve Organizasyonlar (Genel Tanımlar, Gönüllü Organizasyonlar, Bürokrasi, Büyük Ölçekli Organizasyonlar Arasındaki İlişkiler), Gruplar (Grup Nedir?, Kırsal Toplumun Doğası, Grupların Yapısal Gücü, Kırsal Toplumlarda Değişmeler), Kırsal Toplumların Sundukları Hizmetler(Yerel Yönetim, Kırsal Okullar, Kamusal Güvenlik, Kırsal Sağlık Servisleri), Kırsaldaki Dinsel Örgütler(Din Nedir?, Din Niçin Önemlidir?, Din ve Sosyal Değerler, Dinsel Kuruluşlara Katılım, Din Adamlarının Rolü, Kırsaldaki Dinsel Kurulumlardaki Değişmeler), Kırsal Aileler (Ailenin Tanımlanması, Fonksiyonları, Aile Konsepti, Ailedeki Değişmeler ve Yönelimler), Çiftçinin Doğası(Çiftçilikte Yönelimler ve Ana Değişimler, Çiftçinin Davranışlarında ve Değerlerinde Değişmeler, Çiftçi ve Aile İlişkilerinde Değişmeler), Çiftçi Organizasyonları ve Hareketleri (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Organizasyonun Önemi, Baskı Grubu Olarak Çiftçiler, Çiftçi Hareketleri, Çiftçi Organizasyonlarındaki Değişmeler), Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği (Çiftçi Kooperatifleri, Sektör Olarak Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği ve Kamu İlişkileri), Tarım ve Çevresel Özellikler (Çevre Hareketlerinin Tarihçesi, Tarımın ve Kırsal Sanayiin Çevre Kalitesi Üzerine Etkisi), Kırsal Fakirlik, Kırsal Kalkınma ve Kamu Örgütleri (Kırsal Fakirliğin Doğası, Kırsal Alandaki Dezavantajlı Gruplar, Kırsal Kalkınma, Kamu Tarım Kuruluşları, Tarım Bakanlığı), Kalkınma ve 3.Dünya Ülkeleri ; dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TE-507 Tarımsal Yayım Çalışmalarının Projelendirilmesi
Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje (Temel Kavramlar, Yayımcının Hedef Belirlemesi), Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararları, Tarımsal Yayım Projelerinin Hazırlanması (Projeyi Oluşturan Unsurlar: Projenin Adı, Projeyi Yönetecek Kuruluşlar, İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar, Projenin Tarihi ve Süresi, Projenin Amacı ve Kapsamı, Projenin Önemi), Üretimi Etkileyen Faktörler, Yerleştirilmek İstenen Teknikler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Yayım Yöntemleri, Proje Sorumluları,Hedef Kitle, Projenin Ekonomik Analizi, Yayım Organı, Yayım Kuruluşlarının Etkinlik Oranı, Bütçe dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TE-509 Avrupa Birliği Ve Türk Tarımı
Avrupa birliğinin doğuşu ve gelişimi, Avrupa birliğinin birimleri, Avrupa Birliğine katılım safhasında Türkiye ve Avrupa tarımı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Avrupa Birliğini ortak tarım politikaları, Türkiye ve Avrupa tarımında uygulanan politikalar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Türkiye tarımının AB ülkelerine entegrasyonunda karşılaşacağı zorluklar ve uyması gerekli kurallar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TE-511 Üretim Fonksiyonları
Temel kavramlar (üretim, girdi,çıktı vb), üretim girdileri,üretim çıktıları, üretim sistemi, üretim tekniği,teknolojik gelişme üretim fonksiyonları, üretim fonksiyonları (endojen-egzojen değişkenler, faktör-ürün ilişkisi, ürün-ürün ilişkisi, faktör-faktör ilişkisi), eşürün eğrileri, eş ürün eğrileri ve azalan verim kanunu, eş ürün eğrisi ve ölçeğe getiri, optimal faktör birleşim oranı, doğrusal fonksiyonlar ve doğrusal olmayan fonksiyonlar (Spillman fonksiyonu, quadratik denklem modeli, kübik bağlantı, karaköklü denklem modeli, yarı logaritmik bağlantı, tam logaritmik bağlantı, transcendantal fonksiyon, sabit ikame elastikiyetli üretim fonksiyonu, Cobb-Douglos üretim fonksiyonu) konuları işlenecektir.

TE-513 Makro Ekonomi
Ekonominin temel kavramları (ekonomi, mikroekonomi, makroekonomi, tasarruf, harcama, gelir vb.), toplam hasıla, toplam gelir, toplam harcamalar yöntemleri ile milli gelir-gayrisafi hasıla-fert gelir-dışalem gelirlerinin hesaplanması, işsizlik ve işsizlik çeşitleri ile işsizlik oranlarının hesaplanması, enflasyon kavramının tanımı, önemi, enflasyonun oluşmasına neden olan faktörler ve enflasyon çeşitleri ile enflasyon oranının hesaplanması, Keynesyen teorisi (toplam talep ve milli gelir dengesi, faiz oranları ve milli gelir dengesi, fiyat ve milli gelir dengesi), dış ticaret teorisi, dış ticaret politikası, döviz piyasası ve ödemeler bilançosu verilecektir.

TE-500 Seminer
Tarım ekonomisi konularında öğrencilere konular verilerek seminer hazırlamaları sağlanacaktır.

TE-501 Çiftlik Yönetimi ve Planlaması
Çiftlik yönetiminin temel ilkeleri (azalan verim ilkesi, ikame ilkeleri, girdilerin ikamesi, ürünlerin ikamesi, kar maksimizasyonu, fırsat maliyeti, eşit marjinal gelirler kanunu), Yönetim, yönetim fonksiyonları (üretim yönetimi, mali yönetim, pazarlama yönetimi, personel yönetimi, yönetici), çiftlik işletme analizi (işletme analizinin amacı ve kapsamı, envanter, değerlendirme, amortisman, gayrisafi üretim değeri, işletme masrafları, kar-zarar hesabı, tarımsal gelir, saf hasıla, nakdi gelir, bilanço analizi, tüm işletme analizi), çiftlik planlaması (planlamanın önemi, planlamada kullanılan veriler, üretim kaynakları), geliştirilmiş bütçe yönetimi, program planlaması ve buna bağlı olarak doğrusal programlama yöntemi ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TE-504 Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Yayım
Çiftçilik Sistemleri Araştırmasının Amacı, Tanımı ve Temel Kavramlar (Çiftçilik, Ev Halkı, Çiftçilik Sistemleri vb.), Çiftçilik Sistemleri Araştırmasının Krakteristikleri (Problem Çözümü, Toplumsal Sorumluluk), Çiftçilik Sistemleri Araştırmasında Kavramsal Yapı (Çiftçilik Sistemleri Araştırması Aktiviteleri, Hedef-Araştırma Alanın Seçimi, Problemin Tanımlanması, Araştırmanın Planlanması, Çiftçilikte Araştırma ve Analiz, Sonuçların Toplanması, İşbirliği, Geridönüşüm), Çiftçilik Sistemleri Araştırması Aktivitelerinin Zamanlanması, Çiftçilik Sistemleri Araştırmasında Araştırmacı Grublar, Çiftçilik Sistemleri Araştırmasının Stratejileri, Hedef ve Araştırma Alanı Seçimi (Veri Toplama, Hedef Bölgenin Seçimi, Metodlar, Kriterler), Problemin Tesbiti ve Araştırma Tabanının Geliştirilmesi (Problemin Tanımlanması, Genel Yaklaşımlar, Probleme Odaklanma, Çiftçinin Durumunun Saptanması, Problemin Analizi, Verilerin Toplanması, Veri Yöntemleri), Çiftçilik Araştırmasının Planlanması (Planlama Temelinin Oluşturulması, Planlama Uygulamalarında Hazırlık Analizleri, Alternatif Araştırma Aktivitelerinin ve Metodlarının İncelenmesi), Çiftçilik Araştırma ve Analizi, Çiftçilik Sistemleri Araştırmasını Yaklaşımında Kararın Verilmesi (Araştırma ve Geliştirmede Temel Sorunlar, Kalkınma Planı ve Çiftçilik Sistemleri Araştırmasının Rolü, Çiftçinin İhtiyaçları ve Çiftçilik Sistemleri Araştırmasının Rolü, Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Destekleyici Organizasyonlar), Uygulama, Eğitim (Çiftçilik Sistemleri Araştırması İçin Ulusal Eğitim Proğramlarının Geliştirilmesi, Çiftçilik Sistemleri Araştırması Eğitim Materyalleri vb).

TE-506 Ekonomik Teori ve Tarım Politikası Analizleri
Ekonomik teori ve tarım politikası, mikroekonomi (talep, talep esnekliği ve piyasa talebi, arz, arz esnekliği, piyasa arzı, faktör talebinin oluşumu, piyasa, piyasa oluşumu ve piyasa tipleri, üretici ve tüketici rantı), makroekonomi (mali ve parasal politikalar, yapısal politikalar, makroekonomik politikalarla tarım arasındaki ilişki). Tarım politikası analizleri, (ekonomiye yon veren politikalar ve sonuçları, müdahaleci politikalar ve sonuçları, politika analizleri, modeller, analiz sureci, analizlerin olması için gereken şartlar ve kabiliyetler, analizlerde bilgisayar kullanımı, tarım politikası analizlerinde kantitatif analiz yöntemleri). Uluslar arası tarım ticaretini etkileyen tarım politikası analizleri (uluslar arası ticaret teorisi, mutlak üstünlük teorisi, nispi üstünlük prensibi, iki ülkeli ticaret modeli, uluslar arası ticareti yönlendiren önemli kuruluşlar, bölgesel entegrasyonlar, uluslar arası urun anlaşmaları).

TE-508 Tarımsal Pazarlamada Araştırma Yöntemleri
Pazarlama araştırmaları ve bilimsel yöntemlerle ilgili açıklamaların yapılması, pazarlama kararları ile ilgili karar alma modellerinin verilmesi, Bayes analizlerinin, parametrik ve nonparametrik hipotez testlerinin, örneklemenin verilmesidir. Pazarlama araştırma probleminin uygun analiz yöntemlerine (Khi-Kare, Regresyon ve Korelasyon, Çok Boyutlu Ölçekleme, Kononikal Korelasyon, Diskriminanat, Faktör, Kümeleme) göre çözümlemelerinin gösterilmesidir.

TE-510 Avrupa Birliğine Tam Üyelik Surecinde Mali İşbirliği, AB Hibe Projeleri, AB Proje Döngüsü Yönetimi
Avrupa Birliği Tam Üyelik Surecinde Katılım Öncesi Mali İşbirliği, (Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for pre-Accession- IPA)'' ve kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynakları, kırsal kalkınma bileşenleri, ve bu konularla ilgili AB hibe projeleri). Proje döngüsü yönetimi (Proje fikrinin oluşumu, inceleme, planlama, finansman temini, uygulama, değerlendirme), Mantıksal çerçeve yaklaşımı (sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması, kaynak planlaması ve bütçe). Proje döngüsü yönetimi (Proje fikrinin oluşumu, inceleme, planlama, finansman temini, uygulama, değerlendirme), Mantıksal çerçeve yaklaşımı (sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması, kaynak planlaması ve bütçe).

TE-512 Ekonomik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı
Tarım Ekonomisi araştırmalarının değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayar programları ve kullanımının verilmesi, Araştırma sonucunda elde edilen işletmecilik ve sosyal araştırma verilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasının verilmesi, uygun programlar ile verilerin değerlendirilmesi ve özet tabloların hazırlanarak yorumlanması .

TE-514 Türkiye'de Tarım Politikaları ve Uygulamaları
Genel kavramlar (ekonomi, tarım ekonomisi ve tarım politikası, politika, teorik ve pratik tarım politikası, ulusal ve uluslar arası tarım politikası), ulusal ve uluslar arası tarım politikasının amaçları, tarım politikası araçları (tarıma yönelik devlet harcamaları, tarım kesminde gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik araçlar, tarımsal üretim ve arzı düzenleyici araçlar, tarımın ekonomik gelişmeye katkısının artırılmasına yönelik araçlar), Türkiye'de tarım politikası uygulamaları (Türkiye'de tarım politikaları yürütücüleri, Türk tarım politikası araçları, Türkiye'de geçmişten günümüze kadar uygulanan tarım politikası uygulamaları), Türkiye'de tarımsal destekleme politikasının analizi, Türkiye'nin tarım politikası reformuna gitmesini zorlayan dışsal nedenler (AB Ortak tarım politikası, DTÖ görüşmelerinde esas alınacak hususlar, Türkiye'nin IMF'ye verdiği niyet mektubu ve sonuçları), Türkiye için tarım politikası alternatifleri.

TE-516 İleri Ekonometri
Ekonometri kavramı, önemi, matematik-iktisat ve istatistik bilim dalları ile arasındaki ilişkiler, değişkenler( doğrusal fonksiyonlar, doğrusal olmayan fonksiyonlar, yarı logaritmik fonsiyonlar, tam logaritmik fonksiyonlar, vd.), tek değişkenli ve çok değişkenli doğrusal modellerin varsayımları,çözümü ve testleri., çoklu bağlantı,farklı varyans, otokorelasyon, model spesifikasyonu, kukla değişkenli modeller, değişkenler arasındaki gecikmeli ilişkiler, eşanlı denklem modelleri ve çözümleri.